Międzynarodowe czasopismo medyczne i naukowe dla lekarzy weterynarii małych zwierząt
Veterinary Focus

Numer wydania 28.1 Żywienie

Kontrola jakości diet hydrolizowanych

Data publikacji 24/09/2020

Napisane przez Jérôme Naar i Isabelle Lesponne

Dostępne także w Français , Deutsch , Italiano , Português , Español i English

Dobór odpowiedniej diety dla zwierząt domowych, u których występują niepożądane reakcje na pokarm, może być całkiem prosty, jednak do wszystkich przypadków należy podchodzić ostrożnie. Jérôme Naar i Isabelle Lesponne opisują czynniki, dzięki którym diety antyalergiczne Royal Canin są wolne od niepożądanych białek.

Kontrola jakości diet hydrolizowanych

Punkty Kluczowe

W niedawno przeprowadzonych badaniach wykazano, że zawartość wielu karm uznawanych za odpowiednie dla pacjentów z AFR, może być niewłaściwa i potencjalnie sprawiać, że dana dieta nie nadaje się do stosowania u tych zwierząt.


Proces produkcji diet Royal Canin Anallergenic przebiega zgodnie ze ścisłymi standardami, co gwarantuje, że są to produkty odpowiednie dla zwierząt cierpiących z powodu niepożądanych reakcji na pokarm.


W praktyce klinicznej do często obserwowanych objawów dermatologicznych u psów i kotów zalicza się niekorzystne reakcje na pokarm (AFR – adverse food reactions). Komercyjne diety są wykorzystywane zarówno w diagnostyce (w czasie diety eliminacyjnej, którą opisano na str. 44), jak i podczas właściwego leczenia. Dostępne są dwa rodzaje takich diet:

1. diety białkowe selektywne (selected) lub nowatorskie (novel) zawierające ograniczone źródła białka i, najlepiej, jedno źródło węglowodanów,

2. diety hydrolizowane składające się częściowo lub całkowicie zhydrolizowanego białka. Zidentyfikowano wiele różnych, potencjalnych

Przyczyn niepowodzenia diet eliminacyjnych. Do dwóch głównych problemów zalicza się brak pewności, że diety są wolne od przypadkowych białek (jako, że potencjalne skażenie krzyżowe w fabrykach jest poważnym problemem) w przypadku karm selektywnych oraz w przypadku hydrolizowanych – gwarantowany poziom hydrolizy bez obecności fragmentów uczulających. W ostatnio przeprowadzonych badaniach wykazano, że niektóre diety komercyjne (głównie „bez recepty”) przeznaczone dla zwierząt z AFR zawierają niezadeklarowane składniki i/lub białka o dużej masie cząsteczkowej. W przypadku ok. 75% testowanych karm stwierdzono rozbieżności pomiędzy wynikami analizy białek a oznakowaniem produktu 1 2 3. W związku z powyższym, aby uniknąć krzyżowego zanieczyszczenia gotowych diet potrzeba spełnienia trzech kluczowych warunków – niezbędne są: w pełni scharakteryzowane surowce, dopasowane do potrzeb urządzenia przemysłowe i procesy czyszczenia oraz optymalne kontrole analityczne. 

W niedawnych badaniach potwierdzono specyficzny skład białkowy diet Royal Canin’s Anallergenic (Ultamino w Ameryce Północnej), który opiera się na ekstensywnie zhydrolizowanych piórach drobiowych i skrobi kukurydzianej, a także skuteczność procesu zarządzania ryzykiem zanieczyszczenia krzyżowego w firmie Royal Canin.

  • Skład białek badano za pomocą chromatografii o wysokiej czułości, elektroforezy oraz technik proteomicznych w niezależnym laboratorium. Uzyskane wyniki potwierdziły wysoki poziom hydrolizy białka (ryc. 1), nieobecność białka we wzmacniaczach smaku (zawartych w powłoce granulek) oraz brak zanieczyszczenia krzyżowego 4. Stwierdzono obecność powszechnej glikoproteiny kukurydzianej GBSS (syntazy związanej z granulami skrobiowymi), która jak dotąd nie spowodowała żadnych działań niepożądanych u zwierząt domowych, i nie wykryto białek przenoszących lipidy (LTP), które są znane z działania alergizującego. Podobne wyniki uzyskano w przypadku diet dla psów i kotów 4.
Elektroforeza białek z trzech różnych surowców pochodzenia drobiowego, w tym ekstensywnie zhydrolizowanego białka piór w dietach Anallergenic.
Rycina 1. Elektroforeza białek z trzech różnych surowców pochodzenia drobiowego, w tym ekstensywnie zhydrolizowanego białka piór w dietach Anallergenic. Klucze: • NHCM (niezhydrolizowana mączka z kurczaka): można zaobserwować wiele białek o różnej masie cząsteczkowej • EHPF (Anallergenic ekstensywnie zhydrolizowane pióra drobiowe): brak widma • MHPF (łagodnie zhydrolizowane pióro drobiowe): widoczne są duże białka resztkowe • MW: masa cząsteczkowa w kilodal- tonach (kDa) Uwaga: Za pomocą tej techniki nie można zwizualizować wolnych aminokwasów. Widoczny artefakt został spowodowany obecnością osadu.
Każda partia produkcyjna jest sprawdzana pod kątem zanieczyszczenia krzyżowego niepożądanym białkiem przy użyciu specyficznej trzyetapowej analizy DNA.

Rycina 2. Każda partia produkcyjna jest sprawdzana pod kątem zanieczyszczenia krzyżowego niepożądanym białkiem przy użyciu specyficznej trzyetapowej analizy DNA. • Krok 1: Całkowitą zawartość DNA mierzy się i porównuje z progiem ustalonym podczas wieloośrodkowego przedklinicznego badania przeprowadzonego wśród psów ze złożoną lub oporną na leczenie postacią AFR 5 • Krok 2: Jeśli poziom DNA przekracza próg, przeprowadza się analizę PCR, aby zidentyfikować rodzaj zanieczyszczenia białkowego • Krok 3: Stężenie niepożądanych białek oblicza się, wykorzystując pomiar całkowitego DNA i odpowiednią krzywą kalibracji. Uzyskane wyniki określa się jako „brak wskaźnika zanieczyszczenia białkiem” lub NPPI. Jeśli NPPI jest na poziomie lub poniżej akceptowalnego progu, partia zostaje dopuszczona do sprzedaży, a jeśli przekracza dopuszczalny limit, partia jest odrzucana.

  • Ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego ocenia się, testując każdą partię produkcyjną za pomocą specyficznej analizy DNA złożonej z 3 etapów (ryc. 2). Metoda ta obejmuje pomiar całkowitej zawartości DNA w diecie i porównanie uzyskanych wyników z progiem zgodności ustalonym podczas wieloośrodkowego badania przedklinicznego 5. W przypadku wykrycia ilości DNA powyżej tego progu, przeprowadza się analizy PCR w celu zidentyfikowania źródła zanieczyszczenia. Aby skorelować DNA z niechcianymi białkami, stosuje się krzywe kalibracji do oceny rzeczywistych stężeń obecnego białka.

Od wprowadzenia do użytku w 2011 r. metoda ta została zastosowana do przetestowania ponad 2500 partii produkcyjnych Anallergenic, z których wszystkie zostały uznane za zgodne z wymaganymi normami. Warunkowało to przekazanie produktów do sprzedaży.

Podziękowania dla Mars Petcare Central Laboratory, Aimargues (Francja) oraz Luxembourg Institute of Science and Technology.

Ze względu na drobiazgowy system kontroli jakości (staranny dobór surowców, szczegółowe protokoły produkcyjne i metody czyszczenia oraz rygorystyczne testy DNA), w opisanych dietach nie występuje żadne zanieczyszczenie krzyżowe, co wraz z udowodnioną ekstensywną hydrolizą białek zapewnia optymalną niezawodność kliniczną i skuteczność stosowania Anallergenic w diagnostyce i terapii AFR 6 7 8.

Bibliografia

  1. Horvath-Ungerboeck C, Widmann K, Handl S. Detection of DNA from undeclared animal species in commercial elimination diets for dogs using PCR. Vet Dermatol 2017;28(4):373-e86.

  2. Ricci R, Granato A, Vascellari M, et al. Identification of undeclared sources of animal origin in canine dry foods used in dietary elimination trials. J Anim Physiol Anim Nutr (Berl) 2013;97 Suppl 1:32-38.

  3. Roitel O, Maurice D, Douchin G, et al. High molecular weight proteins in hydrolysed dog foods. Vet Dermatol 2015;26:304.

  4. Lesponne I, Naar J, Montano M, et alDNA and protein analyses support the clinical reliability of an extensively hydrolysed diet. Vet Dermatol 2017;28:11.

  5. Mougeot I, Weese H, Sauve S, et al. Clinical efficacy of a highly hydrolyzed poultry feather protein-based diet for canine AFR diagnosis and dietary management: a 12 case pilot study. In Proceedings, Waltham International Nutrition Sciences Symposium 2013.

  6. Bizikova P, Olivry T. A randomized, double-blinded crossover trial testing the benefit of two hydrolysed poultry-based commercial diets for dogs with spontaneous pruritic chicken allergy. Vet Dermatol 2016;27(4):289-e70.

  7. Boutigny L, Lesponne I, Feugier A, et al. Evaluation of a new extensively hydrolyzed poultry feather protein-based diet for the dietary management of feline adverse food reaction (AFR): a 15 cases pilot study. Poster, SEVC congress, Barcelona, 2017.

  8. Cadiergues MC, Muller A, Bensignor E, et al. Diagnostic value of home-cooked and an extensively hydrolysed diet (Anallergenic, Royal Canin, France) in the diagnosis of canine adverse food reaction: a randomized prospective multicenter study in 72 dogs. In: Proceedings, World Veterinary Dermatology Congress 2016.

Jérôme Naar

Jérôme Naar

Dr. Naar has a background in biochemistry, environmental science and toxicology and joined Royal Canin in 2012 as an expert within the Quality & Food Safety Przeczytaj więcej

Isabelle Lesponne

Isabelle Lesponne

Dr. Lesponne graduated from the National Veterinary School of Toulouse in 2001 and worked in small animal practice for several years Przeczytaj więcej

Inne artykuły w tym numerze