Międzynarodowe czasopismo medyczne i naukowe dla lekarzy weterynarii małych zwierząt
Veterinary Focus

Choroby wątroby

Moje podejście do...psa z nieprawidłowymi wynikami prób wątrobowych

Data publikacji 02/12/2022

Napisane przez Jordi Puig

Dostępne także w Français , Deutsch , Italiano , Português , Română , Español , English i ภาษาไทย

Podwyższone aktywności enzymów wątrobowych w rutynowych badaniach biochemicznych surowicy to codzienność w praktyce małych zwierząt; Jordi Puig przedstawia swój sposób na ustalenie czy takie wyniki są istotne z klinicznego punktu widzenia.

Zagadnienia kluczowe

Aktywności enzymów wątrobowych nie są wskaźnikiem czynnościowej wydolności wątroby; jej ocena wymaga oznaczenia parametrów, które odzwierciedlają jej zdolność do syntezy i/lub wydalania określonych związków, takich jak kwasy żółciowe.


Pojedynczy pomiar w większości przypadków nie dostarcza wystarczających informacji, znacznie bardziej pomocne jest przeprowadzenie serii badań.


Zmiany biochemiczne stwierdzane u pacjentów z wtórnym uszkodzeniem wątroby są zwykle spowodowane nieswoistym odczynowym zapaleniem wątroby.


W przypadku zaawansowanej choroby wątroby np, marskości, wzrost aktywności enzymów wątrobowych może być niewielki.


Wstęp

Diagnostyka chorób wątroby i dróg żółciowych bywa trudnym zadaniem. Wzrost aktywności enzymów wątrobowych stwierdzany jest bardzo często. Aby jednak postawić właściwe rozpoznanie i ustalić plan leczenia musimy wiedzieć, co taki wzrost oznacza. Zrozumienie zalet i wad diagnostycznych badań laboratoryjnych jest niezbędne, aby uniknąć nieprawidłowej interpretacji wyników.

Podstawowe zasady enzymologii wątroby

Większość metod stosowanych do pomiaru poziomu enzymów opiera się na obliczeniu ich aktywności. Jednostka enzymatyczna (U) to ilość enzymu, która katalizuje konwersję jednego μmol substratu na minutę. 1. Zakresy różnią się w zależności od laboratoriów i metodyki, a przy porównywaniu wyników zawsze należy odnieść się do wielokrotności grórnej granicy normy, a nie samych liczb bezwzględnych

Trzeba też pamiętać, że hemoliza, żółtaczka lub lipemia mogą wpływać na zmianę wyniku, w zależności od zastosowanej metody analitycznej. Wielkość wzrostu aktywności enzymów jest zwykle proporcjonalna do stopnia uszkodzenia wątroby; jednak na podstawie takich testów nie można określić czynności wątroby, ustalić przyczyny problemu ani rokowania. Na przykład, w przypadku zaawansowanej choroby, takiej jak marskość wątroby, wzrost aktywności enzymów wątrobowych może być niewielki. Podobnie czas trwania jakiegokolwiek wzrostu zależy głównie od średniego okresu półtrwania enzymu, przyczyny uszkodzenia i ciężkości procesu. Z tego powodu pojedynczy pomiar rzadko dostarcza wystarczającej ilości informacji dla klinicysty, a przeprowadzenie serii badań jest znacznie bardziej miarodajne. Wzrost aktywności enzymów wątrobowych można podzielić na 3 stopnie 2:

 • Łagodne: < 5-krotność górnej granicy zakresu wartości referencyjnych
 • Umiarkowane:górna granica zakresu wartości referencyjnych przekroczona od 5 do 10 razy
 • Ciężkie: > 10- krotność górnej granicy zakresu warości referencyjnych

Główne mechanizmy powodujące wzrost aktywności enzymów wątrobowych w surowicy to uszkodzenie komórek i indukcja syntezy enzymów. Enzymy znajdują się głównie w mitochondriach hepatocytów, cytoplazmie lub błonie komórkowej. Tam, gdzie poziom enzymów jest podwyższony z powodu uszkodzenia komórki, wyciek enzymów zależy od ich stężenia i umiejscowienia w komórce. Na przykład, wzrost aktywności enzymów zlokalizowanych w mitochondriach sugeruje większe uszkodzenie niż wzrost aktywności enzymów zlokalizowanych tylko w cytoplazmie. Enzymy wątrobowe dzieli się ogólnie na dwie grupy: te, które wskazują na uszkodzenie komórki (aminotransferaza alaninowa i aminotransferaza asparaginianowa) oraz te, które wskazują na syntezę enzymów (fosfataza alkaliczna i gamma-glutamylotransferaza) 3.

Pomiar aktywności enzymów wątrobowych nie jest wskaźnikiem czynnościowej wydolności wątroby. Ocena czynności wątroby wymaga oznaczenia parametrów, które odzwierciedlają jej zdolność do syntezy i/lub wydalania określonych związków, takich jak bilirubina, glukoza, cholesterol, mocznik, albumina czy wykonania testu stymulacji kwasami żółciowymi (Tabela 1). 

Enzymy wątrobowe nie informują nas o czynnościowej wydolności wątroby. Najczęstsze testy stosowane do oceny czynności wątroby to:

 • Bilirubina: podwyższony poziom bilirubiny obserwuje się przy zaburzeniach czynności wątroby lub cholestazie (wewnątrzwątrobowej lub zewnątrzwątrobowej). U niektórych pacjentów występuje cholestaza czynnościowa, w której hepatocyty nie mogą wydalać bilirubiny związanej do dróg żółciowych z powodu obecności czynników zapalnych. Cholestaza czynnościowa może wystąpić u każdego psa z ciężkim procesem zakaźnym /zapalnym. Jednocześnie czynniki zapalne wpływają na transport kwasów żółciowych, co może powodować podwyższony poziom w surowicy.
 • Glukoza: hipoglikemia występuje, gdy wątroba nie funkcjonuje w ponad 75% na skutek spadku poziomu glikogenu i obniżenia metabolizmu insuliny.
 • Cholesterol: wysoki poziom wiąże się z cholestazą; niskie poziomy są spowodowane zmniejszoną produkcją cholesterolu.
 • Mocznik i amoniakw chorobach wątroby zmiana cyklu mocznikowego może powodować niski poziom mocznika i wysoki poziom amoniaku
 • Czynniki krzepnięcia:ponieważ czynniki krzepnięcia są wytwarzane w wątrobie, choroba wątroby może prowadzić do wydłżenia czasu krzepnięcia. Cholestaza powoduje zaburzenia hemostatzy, przypisywane zmniejszonemu wchłanianiu witaminy K i zmniejszonej aktywacji czynników II, VII, IX i X.
 • Białko C: Jest to białko przeciwzakrzepowe, które pomaga rozróżnić hipoplazję żyły wrotnej od zespolenia (4). Ważne jest, aby nie mylić go z białkiem C-reaktywnym.
 • Albuminy:niskie poziomy są spowodowane zmniejszoną produkcją, która ma miejsce, gdy wątroba nie funkcjonuje w ponad 70%.
 • Test stymulacji kwasów żółciowych:podwyższone poziomy wskazują na uszkodzenie wątroby lub zespolenie wrotno-układowe.

Tabela 1. Testy czynnościowe wątroby.

 

Aminotransferaza alaninowa (ALT)

ALT, wcześniej znana jako transaminaza pirogronianu glutaminowego w surowicy (SGPT), występuje głównie w cytoplazmie hepatocytów, z wyższymi poziomami w strefie 1, przestrzeni okołowrotnej (Ramka 1) (2). Występuje również w innych narządach (mięsień sercowy, mięśnie szkieletowe, nerki i czerwone krwinki), ale poziom ALT w wątrobie jest 4 razy wyższy niż w mięśniu sercowym i 10 razy wyższy niż w nerkach. Jeśli obserwuje się wzrost aktywności ALT, ważne jest, aby wykluczyć pochodzenie pozawątrobowe (np. hemoliza lub ciężki uraz mięśni). Szacuje się, że średni okres półtrwania enzymu wynosi około 2-3 dni. (Ramka 1)(2). Występuje również w innych narządach (mięsień sercowy, mięśnie szkieletowe, nerki i czerwone krwinki), ale poziom ALT w wątrobie jest 4 razy wyższy niż w mięśniu sercowym i 10 razy wyższy niż w nerkach. Jeśli obserwuje się wzrost aktywności ALT, ważne jest, aby wykluczyć pochodzenie pozawątrobowe (np. hemoliza lub ciężki uraz mięśni). Szacuje się, że średni okres półtrwania enzymu wynosi około 2-3 dni.

Histological division of the liver. The liver is divided histologically into hexagonal lobules. At the center of each lobule is the central vein, with the portal triads (consisting of a hepatic artery, a portal vein and a bile duct) at the periphery. The hepatic lobule can be described in terms of metabolic "zones" with each zone centered on a line connecting two portal triads and extending outwards to the two adjacent central veins. The periportal zone 1 is nearest to the entering vascular supply and receives the most oxygenated blood, whilst the centrilobular zone 3 has the poorest oxygenation; zone 2 lies between zone 1 and 3.
Ramka 1. Podział histologiczny wątroby. Wątroba jest podzielona histologicznie na heksagonalne zraziki. W centrum każdego zrazika znajduje się żyła centralna, a na jego obwodzie triady wrotne (składające się z tętnicy wątrobowej, żyły wrotnej i przewodu żółciowego). Zrazik wątrobowy można opisać w kategoriach „stref” metabolicznych, przy czym każda strefa jest wyśrodkowana na linii łączącej dwie triady wrotne i rozciągającej się na zewnątrz do dwóch sąsiednich żył centralnych. Strefa okołowrotna 1 znajduje się najbliżej wejścia do układu naczyniowego i przyjmuje najbardziej natlenioną krew, podczas gdy strefa centralnozrazikowa 3 cechuje się najsłabszym natlenieniem; strefa 2 leży między strefą 1 a 3. © Sandrine Fontègne

Uwalnianie enzymu zazwyczaj wiąże się ze zmianami w przepuszczalności błony komórkowej hepatocytów i jest najczęściej powodowane przez toksyny, procesy zapalne, niedotlenienie, urazy tkanek lub nowotwory (Tabela 2). Największy wzrost aktywności obserwuje się przy martwicy i zapaleniu. Wielkość wzrostu koreluje ze stopniem uszkodzenia komórek, ale nie jest swoista dla żadnego konkretnego procesu. W zaawansowanej marskości wątroby lub chorobie naczyniowej często stwierdza się jedynie niewielkie wzrosty. Należy pamiętać, że zwiększona aktywność ALT nie zawsze jest równoznaczna z pierwotną chorobą wątroby; wiele chorób może powodować podwyższoną aktywnośćenzymów wątrobowych, a pierwotna przyczyna może nie mieć bezpośredniego związku z wątrobą (np. choroba metaboliczna, ogólnoustrojowe procesy zapalne). W ostrej chorobie obnżenie aktywnościALT o ponad 50% w ciągu pierwszych kilku dni choroby jest uważany za pozytywny czynnik prognostyczny.

 • Zatrucie: lekami lub toksynami: NLPZ, azatiopryna, sagowiec odwinięty Cycas revoluta, fenobarbital, lomustyna, paracetamol, sulfonamidy, ksylitol itp.
 • Zapalenie: może mieć podłoże zakaźne (np.,leptospiroza, zapalenie wątroby i dróg żółciowych, posocznica) lub niezakaźne (np., przewlekłe zapalenie wątroby, spichszanie miedzi, odczynowa choroba wątroby)
 • Marskość
 • Podłoże metaboliczne: stłuszczenie, cukrzyca, glikokortykosteroidy, nadczynność tarczycy
 • Niedotlenienie/zwyrodnienie: niedokrwistość, przekrwienie, choroby układu oddechowego, zespolenie wrotno- oboczne
 • Uraz
 • Nowotwór: pierwotny lub przerzutowy
 • Regeneracja tkanki wątrobowej
Tabela 2. Diagnostyka różnicowa podwyższonego poziomu aminotransferazy alaninowej.

Aminotransferaza asparaginianowa (AST)

AST (znana wcześniej jako transaminaza glutaminowo-szczawiooctowa (SGOT)), występuje w mitochondriach hepatocytów w wyższych stężeniach niż ALT i jest bardziej dominująca w strefie 3 gronka wątrobowego (Ramka 1) (2). AST ma niższą swoistość niż ALT i występuje również w mięśniach i czerwonych krwinkach. Podobnie jak w przypadku ALT, w razie wykrycia podwyższonego poziomu ważne jest wykluczenie pochodzenia pozawątrobowego (np. hemolizy lub urazu mięśni), ale diagnostyka różnicowa jest podobna jak w przypadku ALT. Okres półtrwania AST u psa wynosi od 5 do 12 godzin. W większości przypadków wzrost aktywności AST i ALT przebiega równolegle, ale u niektórych pacjentów aktywność AST normalizuje się szybciej niż ALT ze względu na krótszy okres półtrwania i położenie w mitochondriach.

Fosfataza alkaliczna (ALP)

ALP jest kodowana przez dwa geny: nieswoisty gen tkankowy i gen jelitowy. Nieswoisty gen tkankowy dokonuje transkrypcji izoenzymów znajdujących się w wątrobie, nerkach, łożysku i kościach (2); gen jelitowy koduje izoenzymy jelitowe i indukowane kortykosteroidami. Izoenzymy katalizują tę samą reakcję chemiczną, ale mają inną sekwencję aminokwasów. Okres półtrwania ALP w jelitach, nerkach i łożysku jest bardzo krótki (mniej niż 6 minut). Jednak okres półtrwania ALP w wątrobie i kościach oraz ALP indukowanego kortykosteroidami wynosi prawie 60 godzin. U zwierząt poniżej jednego roku życia ALP pochodzenia kostnego stanowi większość całkowitej aktywności ALP (5). U zwierząt starszych dominuje izoenzym wątrobowy. ALP indukowana kortykosteroidami stanowi od 10% do 30% całkowitego aktywności ALP, z wyższym odsetkiem u starszych psów. Z tego powodu swoistość enzymu wynosi około 51% w przypadku chorób wątroby i dróg żółciowych, ale jego czułość wynosi 80% (Tabela 3) (Ramka 2).

 • Cholestaza wewnątrzwątrobowa:
  • Rozrost guzkowy
  • Zwyrodnienie wodniczkowe
  • Lipidoza
  • Nowotwór: pierwotny lub przerzutowy
  • Zapalenie wątrobys
  • Wtórna/odczynowa do ogólnoustrojowej choroby zapalnej
 • Cholestaza zewnątrzwątrobowa:
  • Zapalenie trzustki
  • Choroba dróg żółciowych: torbiel śluzowa, zapalenie dróg żółciowych/zapalenie żółciopochodne wątroby
  • Nowotwór: drogi żółciowe, dwunastnica lub trzustka
 • Indukcja:
  • Kortykosteroidy
  • Fenobarbital
  • Tyroksyna
 • Zwiększona aktywność osteoblastyczna: kostniakomięsak, przebudowa kości
 • Łagodna hiperfosfatazemia rodzinna (Husky syberyjski)
Tabela 3. Diagnostyka różnicowa podwyższonej aktywnści fosfatazy alkalicznej.

 •  Czułość testu wskazuje na odsetek chorych pacjentów, u których prawidłowo rozpoznano dany stan. W związku z tym mierzy zdolność testu do wykrywania choroby w populacji chorych zwierząt. Duża liczba wyników fałszywie ujemnych (tj. zwierzę ma określoną chorobę, ale nie jest ona wykrywana przez test) świadczy o niskiej czułości.
 •  Swoistość testu wskazuje na odsetek zdrowych pacjentów, u których prawidłowo zidentyfikowano brak określonego stanu chorobowego. W związku z tym mierzy zdolność testu do stwierdzenia, że zdrowe zwierzę nie ma badanego stanu. Duża liczba wyników fałszywie dodatnich (tj. zwierzę nie ma określonej choroby, ale test na nią jest pozytywny) świadczy o niskiej swoistości.
Ramka 2. Czułość i swoistość.

ALP pochodzenia wątrobowego znajduje się w błonie hepatocytów kanalików żółciowych i zatok. Dwa główne mechanizmy odpowiedzialne za wzrost aktywności wątrobowej ALP to cholestaza i stosowanie leków. Cholestaza powoduje nagromadzenie kwasów żółciowych, które indukują produkcję ALP. Leki takie jak fenobarbital i kortykosteroidy zwiększają poziom ALP w wątrobie.

W wątrobie wytwarzana jest ALP indukowana kortykosteroidami. Aktywność ma tendencję do zwiększania się w przypadku nadczynności kory nadnerczy, ale izoenzym może być również podwyższony w innych stanach, takich jak cukrzyca, pierwotna choroba wątroby lub inne przewlekłe procesy; ogranicza to jego zastosowanie w diagnostyce nadczynności kory nadnerczy.

Frakcja kostna ALP znajduje się w błonie osteoblastów. Wzrost aktywności w przypadku kostniakomięsaka jest zwykle niewielki. U husky syberyjskich (5) opisano łagodną hiperfosfatemię rodzinną (głównie ze wzrostem AP swoistej dla kości).

Najbardziej zauważalne podwyższenie aktywności ALP można zaobserwować w cholestazie (ogniskowej lub rozlanej), zapaleniu wątroby lub przy stosowaniu kortykosteroidów. Niektóre nowotwory wątroby, takie jak rak wątrobowokomórkowy, mogą również powodować znaczny wzrost. Poziomy aktywności AP nie są pomocne w różnicowaniu cholestazy wątrobowej i pozawątrobowej (Tabela 3).

Gamma-glutamylotransferaza (GGT)

GGT to enzym znajdujący się w komórkach nabłonka dróg żółciowych i hepatocytach. Występuje również w trzustce, kanalikach nerkowych i komórkach nabłonka tkanki gruczołu sutkowego. Okres półtrwania u psa wynosi 72 godziny. Podwyższony aktywność GGT jest związana z cholestazą lub przerostem dróg żółciowych, ale kortykosteroidy również zwiększają jego aktywność. Uważa się, że enzym wykazuje większą swoistość (87%), ale mniejszą czułość (50%) niż ALP (3).

Podejście do pacjenta podwyższonym stężeniem enzymów wątrobowych

Moje główne cele w przypadku podejrzenia choroby wątroby i dróg żółciowych, oparte na badaniach biochemicznych, są następujące:

 • Ustalić, czy występuje choroba wątroby i dróg żółciowych.
 • Ocenić czynność wątroby.
 • Określić, czy przyczyna jest pierwotna czy wtórna.
 • Postawić prawidłowe rozpoznanie.
 • Monitorować reakcję na leczenie.
A 3-month-old puppy with ascites due to portal vein hypoplasia and portal hypertension.

Ryc. 1. Trzymiesięczne szczenię z wodobrzuszem spowodowanym hipoplazją żyły wrotnej i nadciśnieniem wrotnym. 

Chociaż nieprawidłowe wyniki prób wątrobowych wydają się mówić same za siebie, ich interpretacja może stanowić wyzwanie, ponieważ objawy kliniczne bywają bardzo nieswoiste, a w niektórych przypadkach ich brak. Wątroba odgrywa ponadto ważną rolę w neutralizowaniu zarówno toksyn endogennych, jak i egzogennych, a wiele procesów pozawątrobowych wpływa wtórnie na jej czynność. Wątroba ma dużą zdolność do regeneracji, a oznaki dysfunkcji tego narządu ujawniają się dopiero w zaawansowanych procesach chorobowych (Ryc. 1).

Pierwszy krok wymaga zebrania wywiadu, analizy objawów klinicznych i badania fizykalnego. Niezwykle ważne jest uzyskanie szczegółowego wywiadu w celu zidentyfikowania wszelkich możliwych toksyn (dieta, leki, rośliny itp.) i ustalenia, czy istnieją czynniki ryzyka chorób zakaźnych (np. zły harmonogram szczepień). Ze względu na swoje cechy anatomiczno-funkcjonalne i zdolność do metabolizowania obcych związków (ksenobiotyków), wątroba może być narażona na wysokie stężenia substancji o potencjalnie toksycznym działaniu 6

. Powszechnie wiadomo również, że niektóre rasy psów są predysponowane do pewnych problemów z wątrobą.

Hepatotoksyczność spowodowaną lekami można podzielić na dwie grupy: samoistną i idiosynkratyczną. Ta pierwsza powoduje uszkodzenie wątroby u każdego zwierzęcia narażonego na daną dawkę leku; ta ostatnia występuje u poszczególnych zwierząt, u których uszkodzenie wątroby jest nieprzewidywalne i bez widocznej korelacji z dawką leku.

 • Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) są związane z reakcjami idiosynkratycznymi. Większość zgłoszonych przypadków była spowodowana karprofenem, chociaż wszystkie NLPZ mogą wykazywać szkodliwe działanie. Stopień nasilenia zależy od pacjenta i zwykle jest widoczny w ciągu trzech tygodni od rozpoczęcia leczenia. Objawy są zmienne, a wzrost aktywności enzymów wątrobowych jest duży (zwłaszcza ALT). Chociaż większość psów wraca do zdrowia po odstawieniu NLPZ i zastosowaniu terapii wspomagającej, zdarzają się przypadki śmierci z powodu ostrej niewydolności wątroby.
 • Toksyczna dawka paracetamoluu psów wynosi około 150 mg/kg i jest przykładem hepatotoksyczności samoistnej. Metabolity tego leku (głównie imina N-acetylo-p-benzochinonu, czyli NAPBQ) biorą udział w uszkodzeniu tlenowym czerwonych krwinek i hepatocytów. Wyniki laboratoryjne obejmują methemoglobinemię, zauważalny wzrost ALT i hiperbilirubinemię u większości dotkniętych chorobą psów 7 . Leczeniem z wyboru w tych przypadkach jest dożylne podawanie acetylocysteiny, która zmniejsza toksyczność NAPBQ. Pomocne mogą być również cymetydyna, witamina C i S-adenozylometionina (SAMe).
 • Hepatotoksyczność fenobarbitaluzostała opisana jako zarówno samoistna, jak i idiosynkratyczna. Chociaż najczęściej podawaną teorią wyjaśniającą wzrost ALP jest indukcja, jest to dyskusyjne; może również wystąpić uszkodzenie wątroby 8 9 . Zasadniczo wzrost ALP jest niewielki, a w niektórych przypadkach obserwuje się łagodny wzrost ALT. Wskazania do przerwania leczenia fenobarbitalem obejmują przypadki, gdy poziom ALT jest wyższy niż ALP i/lub istnieją dowody uszkodzenia wątroby (hipocholesterolemia, hiperbilirubinemia, zwiększone wydzielanie kwasów żółciowych lub hipoalbuminemia). Chociaż zmiany kliniczne i histopatologiczne mogą być poważne, u niektórych pacjentów możliwe jest przywrócenie czynności wątroby 10 .
 • Azatiopryna jest analogiem puryn szeroko stosowanym w leczeniu zaburzeń o podłożu immunologicznym. Jej zdolność do wywoływania hepatotoksyczności (definiowanej jako > 2-krotny wzrost aktywności ALT) została opisana u 15% leczonych psów, na ogół bez objawów klinicznych 11 . Hepatotoksyczność zwykle występuje w ciągu pierwszych dwóch tygodni leczenia, przed mielotoksycznością (która średnio może rozwijać się przez 53 dni) i podejrzewa się, że predysponowane do tego są owczarki niemieckie. Jednak w niektórych przypadkach wzrost stężenia enzymu następuje później. W przypadku niewielkiego wzrostu ALT, dobrze jest regularnie monitorować pacjenta, ale w przypadku umiarkowanego lub ciężkiego wzrostu zaleca się zmniejszenie dawki lub odstawienie leku.
 • Wzrost aktywności ALP u psów leczonych glikokortykosteroidami jest zmienny i zwykle nie wiąże się z uszkodzeniem wątroby. Jednak w niektórych przypadkach pojawienie się ciężkiego zwyrodnienia wodniczkowego wątrobymoże powodować objawy cholestazy i uszkodzenia komórek. Efekty minimalizuje się poprzez zmniejszenie dawki, chociaż pełna remisja może zająć miesiące. Nieznacznie podwyższony poziom kwasów żółciowych jest typowym objawem u pacjentów otrzymujących glikokortykosteroidy, którzy nie cierpią z powodu chorób wątroby. Podawanie środków chroniących wątrobę, takich jak S-adenozylo L-metionina (SAMe), nie wpływa ani zmiany morfologicze, ani na zmienione aktywności enzymów u zwierząt leczonych glikokortykosteroidami 12 .
 • Lomustyna (CCNU) jest związkiem alkilującym, którego hepatotoksyczność stwierdzono u 6% leczonych psów. Działania toksyczne opisano jako opóźnione w przebiegu leczenia, kumulacyjne, zależne od dawki i nieodwracalne. Zmiany enzymatyczne wahają się od umiarkowanego do ciężkiego wzrostu aktywności ALT, ze średnią 11-krotnością górnej granicy zakresu referencyjnego. Rokowanie jest ostrożne z powodu niewydolności wątroby, ale podawanie SAMe i sylibininy podczas leczenia może pomóc zminimalizować uszkodzenie wątroby 13 .

Jakie inne badania można wykonać?

U psów ze zwiększoną aktywnością enzymów wątrobowych zawsze zlecam wykonanie pełnej morfologii krwi i profilu biochemicznego osocza oraz analizy moczu. Wyniki morfologii krwi mogą być dość zmienne. Jeśli występuje niedokrwistość, zwykle nie ma ona charakteru regeneracyjnego, chociaż może również wystąpić krwawienie jelitowe w wyniku koagulopatii.

Mikrocytoza jest często obserwowana w przypadku zespolenia wrotno-obocznego. U pacjentów z niewydolnością wątroby lub zespoleniem wrotno-obocznym w osadzie moczu znajdują się często kryształy moczanu amonu.

Jordi Puig

Stopień wzrostu aktywności enzymów jest zwykle proporcjonalny do ciężkości uszkodzenia wątroby; jednak na podstawie takich testów nie można określić czynności wątroby, ustalić przyczyny problemu ani rokowania.

Jordi Puig

Radiografia może pomóc w określeniu wielkości, kształtu, położenia, wysycenia i krawędzi wątroby, a także wykryje obecność gazu lub mineralizacji (Ryc. 2). Ultrasonografia pomaga określić rozległość uszkodzenia wątroby (ogniskowego, wieloogniskowego lub rozlanego), ocenić unaczynienie, może też ułatwić pobranie próbek (do cytologii, posiewu i biopsji) (Ryc. 3). Pamiętaj, że brak zmian USG nie jest równoznaczny ze zdrową wątrobą.

A lateral radiograph of a dog’s thorax and anterior abdomen; there is gas in the gallbladder (arrowhead) due to emphysematous cholangitis.

Ryc. 2. RTG profilowe klatki piersiowej i przedniej ściany jamy brzusznej psa; w pęcherzyku żółciowym (grot strzałki) znajduje się gaz z powodu rozedmowego zapalenia dróg żółciowych © Jordi Puig

An abdominal ultrasound of a dog with gas in the gallbladder due to emphysematous cholangitis.
Ryc. 3. USG jamy brzusznej psa z gazem w pęcherzyku żółciowym z powodu rozedmowego zapalenia dróg żółciowych. © Jordi Puig
A liver cytology sample showing mononuclear proliferation with prominent nucleoli, compatible with lymphoma.
Ryc. 4. Cytologiczna próbka wątroby wykazująca proliferację jednojądrzastą z widocznymi jądrami, świadcząca o chłoniaku. © Cristina Huguet (Idexx)

Badanie cytologiczne wątroby ma przede wszystkim znaczenie w przypadku wieloogniskowych lub rozlanych procesów metabolicznych lub nowotworowych (np. guz okrągłokomórkowy, zwyrodnienie wodniczkowe wątroby) (Ryc. 4). Jednak czułość jest niska w porównaniu z badaniem histopatologicznym, ale ponieważ badanie jest szybkie, mało inwazyjne i bezpieczne, zalecamje w wielu przypadkach jako pierwszy krok do pobrania próbek tkanki wątrobowej. Cholecystocenteza pod kontrolą USG jest kolejnym użytecznym małoinwazyjnym badaniem, obarczonym niewieloma komplikacjami 14

Histopathology of liver tissue stained with H&E showing dense aggregates of monomorphic round cells expanding into the portal tracts and centrilobular areas, as well as circulating in sinusoids and interrupting hepatic cords. This is compatible with lymphoma.

Ryc. 5. Obraz histopatologiczny tkanki wątroby wybarwionej metodą H&E wykazujący gęste skupiska monomorficznych okrągłych komórek rozszerzających się do dróg wrotnych i obszarów zrazików środkowych, a także krążących w sinusoidach i przerywających beleczki wątrobowe. Świadczy to o obecności chłoniaka. © Carolina Naranjo (Idexx)

Badanie histopatologiczne jest niezbędne do odróżnienia nowotworu złośliwego i łagodnego, rozpoznania nieprawidłowości naczyniowych (niedorozwój żyły wrotnej), marskości wątroby, procesów zapalnych czy chorób wątroby spowodowanych gromadzeniem miedzi lub innych metali/substancji (Ryc. 5). Po wykonaniu testów krzepnięcia konieczne jest zawsze pobranie wielu próbek płatów wątroby i zastosowanie różnych metod (Tru-Cut©, laparotomia lub laparoskopia). Niezwykle ważne jest, aby podczas interpretacji próbek patolog przestrzegał wytycznych Światowego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt (World Small Animal Veterinary Association, WSAVA) dotyczących histopatologii wątroby1 when interpreting the samples.

1 www.wsava.org/Guidelines/Liver-Disease-Guidelines

Hiperbilirubinemia 

Severe jaundice in the sclera of a patient with cholangitis.
Ryc. 6. Ciężka żółtaczka widoczna na twardówce u pacjenta z zapaleniem dróg żółciowych. © Jordi Puig

W przypadku diagnostyki psa z żółtaczką kluczowe znaczenie ma ustalenie pochodzenia hiperbilirubinemii (przed-, poza- lub wewnątrzwątrobowe) poprzez pobranie krwi i badanie ultrasonograficzne (Ryc. 6). Ostatnie badania wykazały, że bakteryjne zapalenie dróg żółciowych i zapalenie pęcherzyka żółciowego u psów są prawdopodobnie częstsze niż wcześniej sądzono 15. Najbardziej typowe objawy laboratoryjne to wzrost aktywności enzymów wątrobowych, hiperbilirubinemia i neutrofilia. W badaniu USG najczęściej ujawniane są: poszerzenie przewodu żółciowego, pogrubienie ściany pęcherzyka żółciowego, poszerzenie pęcherzyka żółciowego oraz obecność osadu żółciowego lub torbieli śluzowej pęcherzyka. Pobieranie próbek żółci jest ważne, aby sprawdzić potencjalną oporność na antybiotyki, a preferowanym leczeniem tego schorzenia jest zwykle cholecystektomia, która umożliwia również wykonanie biopsji/posiewu. Inne częste schorzenia pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych to torbiel śluzowa, kamica żółciowa i nowotwory.

Wtórne choroby wątroby

Możliwe, że najtrudniejszą częścią podejścia do pacjenta z podwyższoną aktywnością enzymów wątrobowych jest rozróżnienie między pierwotną a wtórną chorobą wątroby. Zmiany stwierdzone u pacjentów z wtórną chorobą wątroby są zazwyczaj spowodowane nieswoistym odczynowym zapaleniem wątroby. Większość przypadków wykazuje podwyższone aktywności enzymów świadczące o uszkodzeniu komórek (ALT i AST) oraz indukcji enzymów (ALP i GGT). Jednak zaburzenia czynnościowe wątroby występująe rzadko, z wyjątkiem czynnościowej cholestazy. Biopsja wykaże naciek zapalny w obszarach wrotnych i miąższu bez cech martwicy wątroby. Można również zaobserwować inne zmiany, takie jak zwyrodnienie wodniczkowe, lipidoza lub cholestaza; ta ostatnia jest najczęstszym objawem histopatologicznym w biopsjach. Pacjenci z pierwotną chorobą wątroby są bardziej narażeni na poważniejsze objawy kliniczne, takie jak powiększenie lub zmniejszenie wątroby, żółtaczka, czy encefalopatia wątrobowa.

Jordi Puig

Możliwe, że najtrudniejszą częścią podejścia do pacjenta z podwyższoną aktywnością enzymów wątrobowych jest rozróżnienie między pierwotną a wtórną chorobą wątroby. Zmiany stwierdzone u pacjentów z wtórną chorobą wątroby są zazwyczaj spowodowane nieswoistym odczynowym zapaleniem wątroby.

Jordi Puig

Przewlekłe zapalenie wątroby

Przewlekłe zapalenie wątroby u psów daje często niejasne objawy kliniczne i skutkuje zwiększoną aktywnością enzymów wątrobowych. Na poziomie histopatologicznym charakteryzuje martwicą związaną z naciekiem zapalnym (mieszanym lub limfoplazmatycznym), który ma tendencję do postępującego zwłóknienia i marskości i niewydolności wątroby. Etiologia jest zróżnicowana (choroba spichrzeniowa, czynniki zakaźne, leki itp.), chociaż w wielu przypadkach przyczyna jest nieznana (idiopatyczne przewlekłe zapalenie wątroby). Niektóre rasy są predysponowane do przewlekłego zapalenia wątroby; najlepiej przebadane są z predylekcją do uszkodzenia wątroby w wyniku spichrzania miedzi. Należy pamiętać, że do określenia ilości miedzi w wątrobie wymagana jest duża próbka (1-2 gramy) tkanki pobranej podczas biopsji wątroby. Różne czynniki zakaźne mogą również powodować przewlekłe zapalenie wątroby, w tym Leptospira, Leishmania, Babesia i Ehrlichia spp. Najczęstszym objawem histopatologicznym u zwierząt z leiszmaniozą jest zapalenie ziarniniakowe lub wieloogniskowe zapalenie ziarniniakowe w przestrzeniach wrotnych wątroby.

Jak postępować z pacjentem bezobjawowym?

U bezobjawowego pacjenta często wykrywa się podwyższoną aktywność enzymów wątrobowych; jedno badanie na grupie zdrowych psów w różnym wieku wykazało podwyższony poziom ALT, AST, ALP i/lub GGT u znacznej liczby zwierząt, odpowiednio o 17%, 11%, 39% i 19% 16. W takiej sytuacji zaczynam od potwierdzenia wyników (poprzez powtórzenie badań lub pobranie drugiej próbki, unikając hemolizy lub lipemii), aby wykluczyć błąd laboratoryjny. Następnym krokiem jest przeprowadzenie szczegółowego wywiadu w celu wykrycia przyczyn, takich jak podawanie leków (w tym stosowanych do leczenia miejscowego lub w postaci kropli) lub objawów nierozpoznanych wcześniej przez opiekunów. Ważny jest także wiek zwierzęcia; u osobników młodych może wystąpić nieznaczny wzrost poziomu ALP, a u starszych zwierząt zwiększona aktywność enzymów może świadczyć o łagodnym procesie rozrostowym (rozrost guzkowy), nowotworzeniu lub zwyrodnieniu wodniczkowym. Jednym z najważniejszych kroków jest ustalenie, co jest odpwidzialne za wzrost aktywności enzymów, ponieważ w wielu przypadkach pierwotne zmiany patologiczne są odległe od wątroby. Diagnoza i rozwiązanie pierwotnej przyczyny często prowadzi do normalizacji aktywności enzymów; na przykład 50% psów z zapadnięciem tchawicy ma podwyższoną aktywność enzymów wątrobowych i kwasów żółciowych, prawdopodobnie z powodu niedotlenienia wątroby. Chociaż leczenie problemów oddechowych zmniejsza poziom kwasów żółciowych, enzymy wątrobowe mają tendencję do pozostawania na wysokim poziomie 17.

Podwyższonaaktywność ALP stwierdzana bywa często podczas rutynowych badań profilaktycznych lub badań wykonywanych przed podaniem znieczulenia. Ponieważ podwyższona całkowita aktywność ALP może być spowodowane przez wzrost aktywności jednego izoenzymu, konieczne jest zebranie wyczerpującego wywiadu klinicznego. Najczęstszymi chorobami endokrynologicznymi związanymi ze wzrostem aktywności ALP są cukrzyca, nadczynność kory nadnerczy i niedoczynność tarczycy. 90% przypadków hiperadrenokortycyzmu wykazuje podwyższone ALP wywołane indukcją enzymów i zwyrodnieniem wodniczkowym hepatocytów (glikogen), co powoduje cholestazę. W cukrzycy dochodzi do wakuolizacji hepatocytów z lipidozą i cholestazą. Jak wspomniano powyżej, najczęstszymi przyczynami zwiększonej aktywności ALP u bezobjawowych starszych psów są zwyrodnienie wodniczowe wątroby, przerost guzkowy lub nowotwory.

Zwyrodnienie wodniczkowe wąroby może być powiązane z endogennymi lub egzogennymi kortykosteroidami, a jej przebieg bywa ciężki, z cholestazą i uszkodzeniem komórek prowadzącym do wzrostu aktywności ALT 18. W 50% opisanych przypadków nie ma dowodów na chorobę nadnerczy lub egzogennie podawane kortykosteroidy, a dokładna przyczyna jest nieznana.

Rozrost guzkowycharakteryzuje się licznymi guzkami w miąższu wątroby i jest stanem łagodnym u starszych psów. Etiologia jest nieznana, ale WSAVA klasyfikuje ją jako proces nowotworowy. Ważne jest, aby odróżnić hiperplazję od procesów związanych z guzem lub marskością wątroby. Wzrostowi aktywności ALP może towarzyszyć niewielki wzrost aktywności ALT, ale w tych przypadkach czynność wątroby jest prawidłowa. Nie ma konkretnego leczenia, chociaż zaleca się badanie biochemiczne i regularne USG co 6-12 miesięcy.

Podwyższone próby wątrobowe w rutynowych badaniach biochemicznych krwi to codzienność w praktyce małych zwierząt. Takie wyniki nie mówią nam o czynnościowej wydolności wątroby pacjenta. Istnieje wiele przyczyn takich ustaleń, a klinicysta musi wziąć pod uwagę inne badania diagnostyczne, historię choroby pacjenta oraz objawy kliniczne, aby postawić właściwe rozpoznanie, a tym samym zastosować prawidłowe leczenie.

References

 1. Stockham SL, Scott MA. Enzymes. In; Fundamentals of Veterinary Clinical Pathology. Iowa; John Wiley & Sons 2008;639-674.  
 2. Center SA. Interpretation of liver enzymes. Vet Clin North Am Small Anim Pract 2007;37(2):297-333.
 3. Chapman SE, Hostutler RA. A laboratory diagnostic approach to hepatobiliary disease in small animals. Vet Clin North Am Small Anim Pract 2013;43(6):1209-1225.
 4. Toulza O, Center SA, Brooks MB, et al. Evaluation of plasma protein C activity for detection of hepatobiliary disease and portosystemic shunting in dogs. J Am Vet Med Assoc 2006;229(11):1761-1771.
 5. Fernandez NJ, Kidney BA. Alkaline phosphatase: beyond the liver. Vet Clin Pathol 2007;36(3):223-233.
 6. Weingarten MA, Sande AA. Acute liver failure in dogs and cats. J Vet Emerg Crit Care (San Antonio) 2015;25(4):455-473.
 7. Stewart JE, Haslam AK, Puig J. Pathology in practice; acetaminophen (paracetamol) toxicosis. J Am Vet Med Assoc 2016;248(9):1009-1011.
 8. Müller PB, Taboada J, Hosgood G, et al. Effects of long-term phenobarbital treatment on the liver in dogs. J Vet Intern Med 2000;14(2):165-171.
 9. Gaskill CL, Miller LM, Mattoon JS, et al. Liver histopathology and liver and serum alanine aminotransferase and alkaline phosphatase activities in epileptic dogs receiving phenobarbital. Vet Pathol 2005;42(2):147-160.
 10. Dayrell-Hart B, Steinberg SA, Van Winkle TJ, et al. Hepatotoxicity of phenobarbital in dogs: 18 cases (1985-1989). J Am Vet Med Assoc 1991;199(8):1060-1066.
 11. Wallisch K, Trepanier LA. Incidence, timing, and risk factors of azathioprine hepatotoxicosis in dogs. J Vet Intern Med 2015;29(2):513-518.
 12. Center SA, Warner KL, McCabe J, et al. Evaluation of the influence of S-adenosylmethionine on systemic and hepatic effects of prednisolone in dogs. Am J Vet Res 2005;66(2):330-341.
 13. Skorupski KA, Hammond GM, Irish AM, et al. Prospective randomized clinical trial assessing the efficacy of Denamarin for prevention of CCNU-induced hepatopathy in tumor-bearing dogs. J Vet Intern Med 2011;25(4):838-845.
 14. Policelli Smith R, Gookin JL, Smolski W, et al. Association between gallbladder ultrasound findings and bacterial culture of bile in 70 cats and 202 dogs. J Vet Intern Med 2017;31(5):1451-1458.
 15. Tamborini A, Jahns H, McAllister H, et al. Bacterial cholangitis, cholecystitis, or both in dogs. J Vet Intern Med 2016;30(4):1046-1055.
 16. Comazzi S, Pieralisi C, Bertazzolo W. Haematological and biochemical abnormalities in canine blood: frequency and associations in 1022 samples. J Small Anim Pract 2004;45(7):343-349.
 17. Bauer NB, Schneider MA, Neiger R, et al. Liver disease in dogs with tracheal collapse. J Vet Intern Med 2006;20(4):845-849.
 18. Sepesy LM, Center SA, Randolph JF, et al. Vacuolar hepatopathy in dogs: 336 cases (1993-2005). J Am Vet Med Assoc 2006;229(2):246-252.
Jordi Puig

Jordi Puig

Dr. Puig graduated from the Autonomous University of Barcelona in 2008 and after a short period in general practice undertook an internship and then a residency Przeczytaj więcej